Program

Předškolní věk je v životě dítěte velice důležité období. Před nástupem do první třídy získá dítě základní návyky, vědomosti a dovednosti. Funkce rodiny je nenahraditelná, přesto i pobyt dítěte mimo rodinné prostředí má svůj význam. Děti se osamostatňují, navazují nové sociální vztahy a také si hledají svou pozici mezi vrstevníky.
 
U dětí rozvíjíme oblast rozumovou, výtvarnou, hudební a pohybovou. Poznávání probíhá na základě smyslových zkušeností. Činnosti jsou motivovány tím, co se v aktuálním čase děje v přírodě, např. při pozorování přírody, péči o květiny, péči o vlastní osobu a své tělo.
 
Prohlubujeme sebeobslužné dovednosti a sociální vztahy (potřeba sociálního kontaktu, prosba, poděkování, zdravení, naslouchání, prostírání stolu, mytí rukou).
 
U dětí rozvíjíme jazykové nadání (angličtina, logopedie). Využíváme schopnost dětí přijmout mateřský a cizí jazyk nenásilnou formou, kdy ještě není potřeba se učit slovíčka, ale jen naslouchat a přijímat cizí jazyk stejně efektivně jako mateřský.
 
 
Heslo učitele: 
Poraď mi, abych to dokázal sám...